LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
UREDBA O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V ODBOBJU DO LETA 2027 (5.1. 2024)

Konec decembra 2023 je vlada izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Le-ta natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja v okviru pristopa LEADER/CLLD.
Več si lahko preberete na spodnji povezavi:
https://skp.si/novice/objava-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-obdobju-do-leta-2027


ZAKLJUČEN ZADNJI PROJEKT LAS SMP IZ TEGA PROGRAMSKEGA OBDOBJA - OBNOVA VODOVODA NA TUJEM GRMU (26.12.2023)

V hribih se na veselje krajanov nadaljuje obnova vodovodov. Tako je v letošnjem letu prišla na vrsto vas Tuji Grm. Vas se s pitno vodo oskrbuje iz vrtine Trebeljevo prek vodohranov Volavlje in Janče.
V preteklosti je oskrba potekala iz dveh zajetij, lociranih zahodno od naselja, po njuni opustitvi pa iz vrtine Janče. Iz vodohrana Janče je voda odtekala v vodohran Tuji Grm. Z izgradnjo povezovalnega voda Volavlje−Janče ter posodobitvijo vodohrana na Jančah v letu 2021 je bila vrtina na Jančah izločena iz oskrbe zaradi previsoke vsebnosti železa in mangana. Obstoječi cevovod zaradi velike vsebnosti železa in mangana v vodi, črpani iz vrtine Janče, je imel na cevovodu obloge. Dimenzija obstoječega cevovoda prav tako ni zagotavljala ustreznih pogojev požarne varnosti. To so bili razlogi za obnovo cevovoda za vas Tuji Grm.
Dela so zajemala obnovo vodovodnega cevovoda v dolžini 274 metrov, ukinitev vodohrana Tuji Grm, izvedbo regulacije tlaka za višje in nižje ležeče dele naselja, vgradnjo nove cevi in namestitev nadtalnega hidranta. Zdaj poteka še vgrajevanje priključkov.
S projektom Obnova vodovoda na Tujem Grmu je Mestna občina Ljubljana uspešno kandidirala na petem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem in pridobila evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z izvedbo projekta se je prispevalo k zmanjšanju razvojnih razlik med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvarjanju privlačnejšega bivalnega okolja in dvigu kakovosti bivanja na podeželju. Sama investicija predstavlja vlaganje v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (obnova vodovoda) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju. Najpomembnejše je, da bo s tem zagotovljena nemotena, zanesljiva in kakovostna preskrba prebivalcev s pitno vodo. 

 

 1 m  20231006 143535 m
 PREDSTAVITEV PROJEKTA PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ V OKVIRU DOGODKA EU CAP NETWORK (19.10.2023)

 Mala podružnična šola Janče, ki je del Osnovne šole Sostro, je gostila kar 17 evropskih držav. Udeleženci so bili predstavniki Evropske komisije, ministrstev, plačilnih agencij in lokalnih akcijskih skupin, ki so prisluhnile predstavitvi o izvajanju projekta PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sprejeli so jih na vhodu v vaško učno točko, okrog vratu nadeli jagodni spominek in jih odpeljali v dvorano, kjer so učenci zapeli nekaj pesmi, jim izrekli dobrodošlico ter izročili jabolčno marmelado, ki so jo sami skuhali. Bili so očarani nad vsem, kar so jim pripravili in navdušeni nad aktivnostmi, ki jih podružnične šole izvajajo v sklopu projekta. Več o dogodku, ki je potekal dva dni in katerega del so bili tudi na Podružnični šoli Janče, si lahko ogledate na spodnji povezavi

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/workshop-leader-and-multi-funded-clld_en

 20231019 081036 m  20231019 081112 m  20231019 102401 m
 20231019 092923 m  20231019 092728 m  

 

OGLED PROJEKTOV LAS Sožitje med mestom in podeželjem (11.5.2023) 

Četrtkovo popoldne, 11. maja 2023, so se člani upravnega, nadzornega odbora in ocenjevalne komisije ter vodilni partner podali na ogled nekaterih izvedenih projektov v programskem obdobju 2014-2020. Prva postaja je bila občina Ig, kjer so nas prijazno sprejele strokovne delavke občine in župan, Zlatko Usenik, ki se je vsem zahvalil za delo in prizadevnost pri razvoju podeželja in črpanju EU sredstev v okviru lokalne akcijske skupine. V nadaljevanju so nas popeljali po bogati stalni razstavi v interpretacijskem centru, ki na sodoben in atraktiven način predstavlja biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barja in dediščino kolišč. Projekt je bil sofinanciran v višini 71.000,00 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Pot nas je vodila v občino Škofljica, natančneje v vasico Orle, kjer nas je sprejela in pozdravila  ga. Gabrijela Golob, strokovna sodelavka občinske uprave. Predstavila je projekt izgradnje igrišč in ureditve vasi. Z ureditvijo vaškega jedra in igrišča prebivalci pridobili enakovrednejše pogoje za preživljanje prostega časa, v primerjavi z urbanimi središči. Urejeno vaško jedro sedaj omogoča razvoj trajnostnega turizma z celovito urejenostjo. Ob vračanju nazaj smo si v Škofljici ogledali park čutil, kjer je urejena tematska pot na površini 14.894 m2 z namenom ohranjanja in varovanja pestre naravne danosti in biotske raznolikosti. Poti so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave. Smer gibanja je zasnovana po principu od kulture do nature. Uporaba različnih gradiv pri izvedbi komunikacijskih poti omogoča stalno izmenjavo energij in kvalitet v prostoru ter nagovarja k harmoniji in ravnovesju. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 79.968,00 €.

Sledil je ogled projektov v občini Grosuplje, kjer smo se povzpeli na Koščakov hrib, ki si ga župan, dr. Peter Verlič rad predstavlja kot ljubljanski Rožnik. Lansko poletje so tako na Koščakovem hribu uredili fitnes na prostem, ki mu pravijo tudi vadbeni otok. Do njega lahko dostopate tako s strani od zdravstvenega doma kot tudi s strani od hotela Admiral Grosuplje. S strani slednjega so pot posebej lepo uredili, jo označili tudi z informacijskimi tablami. Letošnjo pomlad pa so uredili še igrišče za otroke. Tako so izvedli dva projekta, prvi Koščakov hrib- človek za naravo, narava za ljudi, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 65.000,00 €. Drugi projekt, ki se je realiziral nedavno je Koščakov hrib-igralnica v naravi in ravno tako sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini   €. Pot je vodila še na najvišji vrh Mestne občine Ljubljana, na Janče, kjer se je izvedel projekt Povezovalni vod Volavlje – Janče, s čimer je to območje po več kot treh desetletjih končno dobilo kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah. Projekt je bil sofinanciran v višini 147.000,00 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupno četrtkovo potepanje po štirih partnerskih občinah se je zaključilo na izletniški kmetiji Travnar z ugotovitvijo, da je Lokalna akcijska skupina v tem programskem obdobju zelo uspešno črpala evropska sredstva in z nosilci skupaj izvedla 25 projektov.

 

 V interpretacijskem centru na Igu m  Igrišče Orle m Igrišče Orle 2 m 
 Park čutil 2 m  Na Koščakovem hribu na otroškem igrišču m  Na Jančah pri vodohranu povezovalnega voda m
     
 
PROJEKT KOŠČAKOV HRIB - IGRALNICA V NARAVI (12. 5. 2023) 
 

Občina Grosuplje je v programskem obdobju 2014-2020 izvedla kar 13 projektov, ki so bili sofinancirani iz sklada EKSRP ali ESRR. Na območju Koščakovega hriba v Grosupljem so v lanskem letu uredili vadbeni otok, povezovalne oz. sprehajalne poti od Zdravstvenega doma Grosuplje do hotela Admiral. Letošnje leto so realizirali 13. projekt Koščakov hrib - igralnica v naravi, v sklopu katerega se je uredilo otroško igrišče s tremi enotami: območje kombiniranega otroškega igrala, igrišče oz. jasa za skupinsko igro ali vadbo posameznikov ali skupin in gozdni park z mizami in klopmi, ostalo površino predstavljajo urejene brežine z opornimi zidci, ki se lahko uporabijo tudi za posedanje ali igro. To je odlična nadgradnja, s katero je poskrbljeno za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. 

Vrednost projekta znaša 110.084,88 evrov. Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje s projektom Koščakov hrib - igralnica v naravi uspešno kandidirala na 4. javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem in za njegovo izvedbo pridobila tudi evropska in državna sredstva. Projekt sta tako v višini 71.586 evrov sofinancirali tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 20230511 162101 m

 

ZADNJI IZBRAN IN POTRJEN PROJEKT V IZTEKAJOČEM PROGRAMSKEM OBDOBJU (11.5.2023)

Projekt Obnova vodovoda Tuji Grm, katerega nosilec je Mestna občina Ljubljana, je kandidiral na 5. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki je bil odprt od 1. 12. 2022 do 31. marca 2023.  Na 24. seji Upravnega odbora LAS, ki je bila, 19. 4. 2023, je bil na podlagi doseženega zadostnega števila točk s strani Ocenjevalne komisije in pozitivnega mnenja članov UO LAS, izbran in potrjen.

V okviru investicije se bo ukinil vodohran Tuji Grm iz leta 1995, ki je premajhen in dotrajan, kot tak pa ne ustreza sodobnim standardom. Poleg tega je trenutni vodohran na popolnoma neprimerni lokaciji. Zato se bo pitna voda za Tuji Grm dobavljala iz vodohrana Janče, ki je ustrezen in zadostnih dimenzij. Investicija predvideva vgraditev novega podzemnega jaška, v katerem bosta dva regulatorja tlaka, eden za višje ležeče objekte in drugi za nižje ležeče. Posledično bosta iz jaška nameščeni dve cevi, ena za oskrbo s pitno vodo višje ležečih hiš, druga pa je cev primarnega vodovoda za oskrbo večjega dela vasi Tuji Grm. Obnovljen vodovod s cevmi primernih dimenzij bo imel nameščene tudi hidrante in bo zagotavljal zadostno količino vode za zagotavljanje požarne varnosti.

 

 

 

V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU NOV VODILNI PARTNER LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

 

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027  ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.

Z Upravnim odborom LAS Sožitje in občinami vključenimi v LAS Sožitje je dogovorjeno, da v novem programskem obdobju naloge vodilnega partnerja prevzame Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki bo skrbela za nadaljevanje kvalitetnega delovanja LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Več o delovanju LAS v novem programskem obdobju najdete na novi spletni strani https://www.las-sozitje.si.

DELAVNICA ZA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (19.12.2022) 

 

V ponedeljek, 19. 12. 2022, je v prostorih MKGP potekala delavnica za lokalne akcijske skupine, na kateri so bile predstavljene aktivnosti zaključevanja prehodnega programskega obdobja ter priprave na novo programsko obdobje.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi. 

https://skp.si/novice/delavnica-za-lokalne-akcijske-skupine