LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

MOŽNOST SPREMEMB PROJEKTOV EKSRP (17. 3. 2021)

 
 Obveščamo vas, da je v šestem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije (6PKP) dodana možnost vložitve dodatnih dveh zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št: 175/2020 z dne 27.11.2020 v 92. členu določa:

(1) Ne glede na četrti odstavek 54. člena ZKme-1 lahko stranka zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19, vloži še dva dodatna obrazložena zahtevka za spremembo obveznosti iz prvega odstavka 54. člena ZKme-1, pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Stranka lahko z zahtevkom iz prejšnjega odstavka predlaga izpolnitev spremenjene obveznosti do predpisanih končnih rokov iz predpisov, ki urejajo ukrepe iz programa razvoja podeželja, in sicer tudi po končnem roku določenem v posameznem javnem razpisu.

(3) Stranka lahko vloži zahtevek iz tega člena do 31. decembra 2021.

V želji, da se čim več aktivnosti izvede skladno s potrjeno vlogo, upamo, da vam bo navedena možnost v pomoč.

 

Nov opredeljen rok za oddajo vlog in popravki 3. javnega poziva LAS za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leto 2020  (9.10.2020) 

V sklopu 3. Javnega poziva LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je Upravni odbor LAS SMP na svoji 7. korespondenčni seji, ki je trajala od 6. 10. do 7. 10. 2020, potrdil sledeče popravke navedenega javnega poziva:
1. Potrditev novega roka za sprejem vlog na 3. Javni poziv LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je 30. 10. 2020 do 24.00 ure
2. Besedilo javnega poziva se popravi tako, da se opredelijo le sredstva za tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 65.000,00 €.
3. Vsa ostala dokumentacija ostaja nespremenjena.

Povezava: POPRAVEK_3. Javni poziv LAS_SMP _ESRR_06.10.2020.docx

 

 

 

 

POTRJEN PROJEKT 1. ROKA 3. JAVNEGA POZIVA LAS SMP (15. 6. 2020)

Upravni odbor LAS SMP je dne, 23. 1. 2020 na svoji 27. redni seji na predlog ocenjevalne komisije izbral in potrdil projekt  Povezovalni vod Volavlje – Janče, vlagatelja Mestne občine Ljubljana.  Dne, 12. junija 2020, ga je z odločbo potrdila Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. S tem je bilo projektu dodeljeno sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 147.000,00 €. Celotna vrednost investicije znaša 631.049,38 €.

Na območju naselij Gabrje, Janče in Tuji Grm poteka vodo oskrba preko vaškega vodovoda, ki se napaja iz vrtine severno od Janč, voda pa je oporečna zaradi prevelike vsebnosti mangana in železa. Kljub prečiščevanju vode je le-ta še vedno pogosto fizikalno-kemijsko neustrezna. Poleg tega obstoječi sistem ne zagotavlja zadostne preskrbe z vodo, ki jo je potrebno predvsem v sušnih obdobjih dovažati v VH Janče, od koder se oskrbuje vaški vodovod. Z izvedbo projekta se bo izgradil povezovalni vodovod med VH Volavlje in VH Janče in s tem bodo prebivalci končno dobili nemoteno preskrbo s pitno (neoporečno) vodo kot eno ključnih naravnih dobrin.

Projekt prispeva k ciljem SLR »Sožitje med mestom in podeželjem«, saj investicija predstavlja vlaganja v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (vodovod) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju.

 

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja spremembe 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP in ESRR v upravičenih območjih in naseljih za leti 2019, 2020  (20.5.2020)

V besedilu javnih pozivov so, zaradi izrednih razmer ob razglasitvi epidemije Covid 19, spremenjeni datumi za oddajo vlog na LAS, skladno s sprejetimi sklepi UO LAS, kar je bilo že objavljeno.

Zaradi uskladitve javnih pozivov LAS z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/18, 68/18 in 68/2019) je v besedilu javnih pozivov dodan tekst:

Prijavitelj in partnerji morajo imeti na dan oddaje vloge na LAS poravnane vse davčne obveznosti do države oz. lahko imajo največ do 50 € (petdeset EUR) neporavnanih davčnih obveznosti do države.

Skladno s tem je spremenjen tekst v Prijavnem obrazcu za sklad EKSRP in ESRR, v točki 15. SPLOŠNA IZJAVA VLAGATELJA in točki 16. SPLOŠNA IZJAVA POSAMEZNEGA PARTNERJA.

Usklajeni  in spremenjeni dokumenti za sklad EKSRP so na voljo na teh povezavah:

Ostala dokumentacija se ne spreminja in je na voljo tukaj:

Usklajeni in spremenjeni dokumenti za sklad ESRR so na voljo tukaj:

Ostala dokumentacija se ne spreminja in je na voljo tukaj:

 


Prestavitev opredeljenega roka za oddajo vlog na 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov EKSRP in ESRR v upravičenih naseljih za 2020
 (17.4.2020)

 

Upravni odbor LAS SMP je na 6. korespondenčni seji, ki je trajala od 14. 4. do 17. 4. 2020,  potrdil prestavitev opredeljenih rokov oddaje vlog na 2. rok 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP za leto 2020 in na 1. rok 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR za leto 2020. Opredeljen rok za oba javna poziva je 20. 6. 2020 do 24.00.

 

Zapisnik 6. korespondenčne seje UO LAS (17.4.2020)

 

 


IZVAJANJE PROGRAMA CLLD V ČASU IZREDNIH RAZMER  (2.4.2020)

 

S strani Koordinacijskega odbora CLLD je LAS prejel naslednjo informacijo: 

Dne, 28. 3. 2020, v Uradnem listu RS št 36/2020, z dne 28. 3. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS -CoV-2 (COVID-19), ki je pomemben za upravičence, ki koristijo sredstva iz Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in ESPR. Zakon med drugim določa, da se roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo ter da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejoTorej zadržanje rokov nastopi ob začetku veljavnosti tega zakona in traja vse do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to epidemiološko stanje oziroma najkasneje do 1. julija 2020. V okviru skladov EKSRP in ESPR se epidemija s koronavirusom COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. marca 2020 ob 18. uri, prav tako šteje za »višjo silo« v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU. To za upravičence iz ukrepa LEADER/CLLD pomeni, da se neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne bodo deležni nikakršnih sankcij. Več o povezavi med navedenim interventnim zakonom in vlaganju vlog za višjo silo je objavljeno na spletnih straneh MKGP, kjer so objavljena navodila, katera se smiselno uporabljajo tudi za ukrep LEADER/CLLD v okviru skladov EKSRP in ESPR: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-informacija-upravicencem-o-rokih-iz-odlocb-o-pravici-do-sredstev-pri-ne-iaks-ukrepih-prp-20142020-in-uveljavljanja-visje-sile-v-zvezi-z-obveznostmi-prp-20142020/.

  

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: OU ESRR), opredeljuje vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje operacij kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP. OU ESRR že pripravlja smernice glede celovitega reševanja sprememb iz naslova pogodb, katere bodo predvidoma objavljene na spletnih straneh organa. 

  

Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle lahko izpolnijo svoje obveznosti (npr. oddaja zahtevka za izplačilo sredstev, e-poročanje o izpolnjenih obveznosti), da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih. Za morebitna odstopanja od načrtovanih projektnih aktivnosti upravičenci obvestite vodilnega partnerja LAS Sožitje med mestom in podeželjem na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..  

Pazite nase in ostanite zdravi.


LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja popravek 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2019, 2020
  
(10.12.2019)
 

Javni poziv je objavljen od 10. 12. 2019 in je odprt do 30. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2019, 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 136.000 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%

3. Javni poziv LAS SMP, ESRR, 10. 12. 2019


 

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2019, 2020  (10.12.2019)

 

Javni poziv je objavljen od 10. 12. 2019 in je odprt do 30. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2019, 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 146.000 136.000,00 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: