LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

5. JAVNI POZIV LAS ZA SKLAD EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (01.12.2022)

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 5. javni poziv za izbor operacij/projektov za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenem območju LAS iz naslova podaljšanja programskega obdobja za EKSRP.

Javni poziv je objavljen od 1.12.2022 in je odprt do 31. 3. 2023.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 60.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

PROJEKT PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ IZBRAN KOT PRIMER DOBRE PRAKSE

Projekt Podružničarji gremo naprej je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbran kot primer dobre prakse izvajanja programa CLLD.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://skp.si/primeri-projektov/podruznicarji-gremo-naprej?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nove2-e-novice-mreze-za-podezelje-23-6-2022_110

 
 IMG 1857 m  IMG 4385 m IMG 8327 m   IMG 20210312 112335 m

PROJEKT KOŠČAKOV HRIB - ČLOVEK ZA NARAVO, NARAVA ZA LJUDI (30.7.2022) 

Na območju Koščakovega hriba v Grosupljem so se uredile povezovalne oz. sprehajalne poti od Zdravstvenega doma Grosuplje do hotela Kongo v skupni dolžini cca 1.200 m, na posameznih točkah tekaške poti (tekaški krog) v skupni dolžini cca 650 m in na območju vadbenega otoka na površini cca. 975 m2. Sredi gozdne oaze so nameščeni elementi, namenjeni raztezanju in vadbi različnih telesnih delov. Vadbene naprave so pretežno lesene, tako da se materialno ter oblikovno odlično podajo v okolico in ostale gradbene elemente. Nastal je enkraten vadbeni park sredi zelenja, obogatenega s svežim zrakom in mirom, ki ga prav vsi v teh časih še kako potrebujemo. Hkrati je park povezan z urejenimi sprehajalnimi in tekaškimi potmi ter usmerjevalnimi tablami. 

Z izvedbo načrtovane operacije je omogočeno bolj kakovostno preživljanje prostega časa, večja varnost obiskovalcev ter informiranost in ozaveščenost domačinov in obiskovalcev o zdravem načinu življenja, pomembnosti športne aktivnosti ter pomenu urejenega in čistega naravnega okolja. Posredno se z operacijo vpliva na ozaveščanje ljudi glede skrbi za zdrav način življenja, gibanje in naravo, skrbi za čisto okolje in aktivno preživljanje prostega časa.

Nosilec izvedene operacije je občina Grosuplje v sodelovanju s partnerjem Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, ki bo sedaj upravljal z območjem in izvajal aktivnosti za samo promocijo območja. Občina je s projektom ureditve vadbenega otoka na Koščakovem hribu uspešno kandidirala na 3. javni poziv Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« in zanj pridobila tudi EU in državna sredstva. Projekt tako v višini 65.000 evrov sofinancirata tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 20220714 101450 m  20220714 101552 m  20220714 101653 m  20220714 102211 m

 

 

PREDLOG UREDBE O DELOVANJU LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN DO LETA 2027 (27.7.2022)


Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027. Celoten dokument je v javni obravnavi do 15. 8. 2022 in si ga lahko pogledate na povezavi:

https://skp.si/novice/predlog-uredbe-o-delovanju-lokalnih-akcijskih-skupin-in-potrditvi-strategij-lokalnega-razvoja-za-programsko-obdobje-do-leta-2027-javna-obravnava

 

PROJEKT VAŠKA UČNA TOČKA-MEDGENERACIJSKI DOM ZAKLJUČEN


V sklopu imenovanega projekta so bile različnim generacijam, predvsem pa otrokom in starejši populaciji ponujene brezplačne redne mesečne priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj, za medsebojno učenje in druženje. Še posebna pozornost je bila namenjena starejšim, kajti v njih se skriva polno znanja in veščin, ki so jih pridobili v svojem življenju.   

Medgeneracijske kreativne delavnice so zajemale tradicionalna znanja (sprehod ob zeliščni gredi in po sadovnjaku, rože iz papirja, slovenski šopek, Janška butara), kulinariko domačega kraja, kulturno dediščino (jagoda kot spominek), zeliščarstvo, plesne urice in praznične decembrske aktivnosti, katerih nosilec je bilo Turistično društvo Besnica – Janče. Brez glasbe in pesmi tudi pri tem projektu ni šlo, saj človeka spremljata celo življenje, zato je bilo izveden pester glasbeni dan, ki je zajemal pet različnih tematskih vsebin pod mentorstvom Glasbene šole Bučar. 


Projekt je omogočal razvoj socialnega kapitala, zagotavljal dostop do prenosa znanj med različnimi udeleženci in generacijami ter pridobitev novih spretnosti in veščin. Ohranjal in obnavljal je tradicionalna znanja in kulturno dediščino, hkrati omogočal dvig zavesti o pomenu dediščine za prihodnost podeželja in širšega družbenega okolja. Je dolgoročen, široko dostopen  projekt z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega podeželja, ki je in še bo znatno izboljšal kakovost življenja na podeželju tudi po zaključku, saj bo društvo z aktivnostmi nadaljevalo tudi v prihodnje.

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  

 

 20220312 151540 m  20220503 134157 m  20220614 102017 m 20220615 100803 m 

 

 

 

ZAKLJUČEN PROJEKT PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ (30.6.2022)

 Izvajanje operacije je bilo zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) določene mesece popolnoma onemogočeno, zato so sledila podaljšanja časovne dinamike. Kljub težkim razmerama za izvajanje, je projekt zelo uspešno zaključen, saj so se realizirali  zastavljeni cilji, dosegli kazalniki, ki pa bi bili lahko ob normalnih razmerah še boljši. 

V sklopu operacije Podružničarji gremo naprej je bilo vzpostavljenih 5 zeliščno-zelenjavnih gredic, ki se skrbno vzdržujejo in zanje skrbijo otroci od vodstvom učiteljic. Postavljene so bile tri vrtne ute: PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Lipoglav,  4 kompleti vrtnih sedežnih garnitur za potrebe pridobivanja znanj o rastlinah in zelenih poklicih, izveden 1 ogled zeliščnega vrta na kmetiji Grum,  usposabljanje o permakulturi za izvajalce delavnic. Na kar smo še posebej ponosni je izvedba 55 različnih delavnic za otroke samo v 2. fazi in 7 v prvi, 4 srečanj s starejšimi in 4 obiskov starejših na njihovih domovih ob strogem upoštevanju vseh ukrepov, izvedba skupnih iger brez meja 2019 in v letu 2021 po posameznih šolah in enotah vrtca.

Zelo pomemben kazalnik za nas je, da je bilo v aktivnosti vključenih čez 131 otrok v starosti do 10 let, 25 otrok v starosti nad 10 let in 46 starejših ljudi. Pri izvajanju aktivnosti je aktivno sodelovalo 14 učiteljic, 5 ostalih strokovnih delavcev, 6 tehničnih delavcev, čez 20 članov različnih društev in posameznikov.

Z izvedbo operacije smo dosegli načrtovane posredne rezultate, kot so zboljšanje pozitivnega čustvenega odnosa otrok do narave in lokalnega okolja, ekološke osveščenosti ter pridobljene izkušnje o možnostih lastnega ohranjanja narave in okolja, pridobljene delovne navade in spoštljiv odnos do hrane, razvita nova oblika medgeneracijskega sodelovanja (druženja s starejšimi ljudmi, obiski po domovih).  Z vzpostavitvijo zeliščno-zelenjavnih gredic je bila ustvarjena najkrajša prehranska veriga, in oblikovan nov lokalni produkt: darilna vrečka iz blaga napolnjena s posušenimi zelišči za čaj.

Uspešno je bilo ustvarjeno med sektorsko in generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega razvoja otrok in bili delno zagotovljeni pogoji za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo.

V operaciji so sodelovali OŠ Sostro s podružničnimi šolami Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje, vrtec Pedenjped, enota Janče, Turistično društvo Besnica – Janče in Športno društvo Janče. Skupaj smo zmogli več in bolje!

Hvala vsem za sodelovanje!

 OŠ PŠJanče4 m  OŠ PŠJanče8 m OŠ PŠJanče17 m  OŠ PŠJanče19 m 

 

ANKETA O FINANČNIH INSTRUMENTIH V KMETIJSTVU (5.7.2022)

Sodelujte pri oblikovanju ponudbe finančnih instrumentov v kmetijstvu!

Z izpolnitvijo kratkega spletnega vprašalnika, ki ga je MKGP pripravilo v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Zvezo slovenske podeželske mladine, želijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobiti informacije o potrebnih finančnih sredstvih za financiranje vaših investicij in obratnih sredstev v obdobju 2023-2027 ter težavah, s katerimi se kmetovalci soočate pri pridobivanju le-teh.

Odgovori bodo služili za pripravo analize povpraševanja po finančnih instrumentih v kmetijstvu.

Prosimo, če si vzamete nekaj minut (ocenjen čas izpolnjevanja anketnega vprašalnika je 14 minut) in izpolnite anketo, ki je dostopna na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/2b78746c

Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. julija 2022.

Najlepša hvala za sodelovanje!

 

LEADER ZA MLADE (28.4.2022)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu evropskega leta mladih v torek, 10. maja 2022, ob 10.00 organizira dogodek za mlade - PREDSTAVITEV PROJEKTOV ZA MLADE IZ PRISTOPA LEADER IN POVABILO MLADINSKIM ORGANIZACIJAM K VKLJUČITVI V PRIPRAVO NOVIH STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA.
Dogodek bo potekal v spletni obliki. Namenjen je mladim na podeželju - društvom mladih, mladinskim organizacijam - ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja.
Za udeležence so pripravili:

  • Predstavitev pristopa LEADER.
  • Predstavitev dobrih praks vključevanja mladih v lokalne akcijske skupe in izvedenih projektov za mlade.
  • Predstavitev možnost vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine ter v pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027
  • možnosti vključevanja mladih v projekte LEADER.
  • Odgovore na vprašanja v zvezi s pristopom LEADER.