LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 Podpisan sporazum Las Leader (09.06.2008)

 

Mestna občina Ljubljana ter občine Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica in Škofljica so tako 1. 2. 2008 podpisale sporazum o pristopu v lokalno akcijsko skupino (LAS) LEADER Sožitje med mestom in podeželjem, ki je organiziran v okviru CIZE, Zavoda za razvoj podeželja. S podpisom tega sporazuma so občine omogočile oblikovanje javno zasebnega partnerstva v obliki LAS, ki je pogoj za pridobivanje dodatnih sredstev EU iz izvajanja pristopa LEADER v okviru 4. osi Programa razvoja podeželja RS. Omenjene občine tako dajejo še prav poseben pomen prizadevanju prebivalcev in drugih akterjev na podeželju, da prevzamejo soodgovornost za lasten razvoj.

LAS "Sožitje med mestom in podeželjem" temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja). Članstvo je odprto in prostovoljno, saj v LAS lahko kadarkoli pristopijo novi člani, ki so enakopravni, imajo enake pravice in dolžnosti. Ključne naloge so obravnavanje in sprejemanje programov dela in finančnih načrtov LAS, obravnavanje in sprejem letnih poročil o delu, obravnavanje in sprejem enotne metodologije za ocenjevanje projektov, ocenjevanje in izbor predlaganih projektov, volitve članov v organ odločanja,  skrb za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo, izvajanje sklepov in zastopanje LAS v razmerjih do tretjih oseb.

V letu 2008 je kandidirala na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in z odločbo št. 33151-17/2008/4, z dne 12.1.2009 pridobila status delujoče LAS ter s tem pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje pristopa LEADER v programskem obdobju 2007-2013. Ta sredstva so namenjena podpori delovanja LAS in izvajanja projektov za uresničevanje lokalne razvojne strategije. Lokalno okolje je tako dobilo možnost soodločanja o prioritetnih aktivnostih in projektih, ki  doprinašajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. LEADER LAS  pa  omogoča pomoč pri svetovanju, usmerjanju in novimi znanji preko zavoda CIZA, hkrati pa tudi sofinanciranje izvajanja aktivnosti iz domačih in evropskih sredstev.

V letu 2008 se je znotraj obstoječega zavoda CIZA ustanovila notranja organizacijska enota z vsemi potrebnimi organi (upravni odbor, nadzorni odbor in ocenjevalna komisija) za potrebe izvajanja Lokalne razvojne strategije območja ter koriščenja evropskih sredstev.

V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo obvestilo št. 33151-17/2008/5 z dne 14.1.2009 o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini (LAS) za leto 2009: 176.670,10 € in odločbo št. 33151-17/2008-6 z dne 5.2.2009 o pravici lokalne akcijske skupine (LAS) do sredstev za leto 2009.

 

Lokalna strategija Leader LAS »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«