LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018   (19. 12. 2016)

Javni poziv je objavljen od 19. 12. 2016 in je odprt do 30. 9. 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • prvi rok za sprejem vlog  je od 19.12.2016 do 28.2.2017 do 24.00 ure,
 • drugi rok za sprejem vlog  je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24.00 ure,
 • tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev opredeljenih v  SLR LAS SMP, v letih 2016, 2017 in 2018 ter sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Sredstva se dodelijo preko posredniškega organa  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) iz proračunskih postavk:

 • 160361 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – EU
 • 160362 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – Slovenska udeležba

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij iz tega javnega poziva, ki se bo sofinanciral iz ESRR, znaša 278.000,00 EUR.
Delež sofinanciranja stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % upravičenih stroškov operacije.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prvi javni poziv LAS SMP za sklad ESRR
  2. Prijavni obrazec ESRR
  3. Priloga 1: Stroškovnik
  4. Navodila javni poziv ESRR
  5. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014-2020
  6. Navodila OU na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  7. Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  8. Operativni program v okviru cilja „naložbe za rast in razvoj
  9. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020