LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 
Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letu 2020  
 (25.11.2019)
 

Javni poziv je odprt od 25. novembra 2019 do 30. aprila 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 10. 1. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 4. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša:291.795,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

 
SPREMEMBA UREDBE CLLD - UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST   (15.11.2019) 
 

V Uradnem listu št. 68/2019, dne 15. 11. 2019 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Spremenjena uredba prinaša kar nekaj pomembnih olajšav za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.  S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom ministrstva. Iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) pa se nameni 1 mio EUR dodatnih sredstev za ribiške LAS.

Več si lahko preberete v dokumentu:

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 15. 11. 2019

 

 
ŠESTI REALIZIRAN PROJEKT V OBČINI GROSUPLJE  (14.11.2019) 
 

V četrtek, 17. 11. 2019, je v kraju Tabor nad Cerovim potekala slovesna otvoritev turistično informacijske točke TABOR CEROVO, ki se je uredila v sklopu projekta TABOR CEROVO ZA PRIHODNOST, ki ga je izbrala in potrdila Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s čimer je bilo odobreno sofinanciranje v višini 62.280,54 € iz EKSRP. Projekt sta izvedli Občina Grosuplje in Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«.

Na območju občine je projekt TABOR CEROVO ZA PRIHODOST že šesti  realiziran projekt iz naslova izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS. To je tudi dokaz, da je sodelovanje občine v LAS Sožitje med mestom in podeželjem obrodilo sadove – ustvarili so partnersko sodelovanje, doprinesli k zbliževanju razvoja podeželskih in urbanih območij z vključevanjem različnih lokalnih interesnih skupin ter izboljšali kvaliteto življenja  po načelu enakih možnosti.

Tabor Cerovo je po svoji ohranjenosti najpomembnejši v Sloveniji  in je zaradi tega tudi eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov, ki  predstavlja kmečko obrambno arhitekturo najvišjega nivoja. Z rekonstrukcijo propadajočega gospodarskega poslopja  in ureditvijo sanitarij v delu objekta ter turistično informacijske točke v njem, je sedaj arheološko območje – redka kulturna dediščina, obvarovana pred propadanjem in hkrati bo prispevala k še večjemu obisku turistov na tem območju.

Otvoritev tabor cerovo1m  otvoritev tabor cerovo2m  otvoritev tabor cerovo3m 


POTRJENE SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS SMP
(7.11.2019)

V četrtek, 7. 11. 2019, je LAS SMP prejel Odločbo št. 33151-35/2015/53 o potrditvi vloženih sprememb strategije lokalnega razvoja za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«, zato vso zainteresirano javnost obveščamo, da bo predvidoma v mesecu novembru odprt 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig in Škofljica.

         

ZAKLJUČEN PROJEKT »IZVIR GORENJCA NAS ZDRUŽUJE«    (30. 10. 2019)
 

Občina Grosuplje je uspešno zaključila projekt IZVIR GORENJCA NAS ZDRUŽUJE, v sklopu katerega so uredili okolico ob izviru Gorenjca v Tlakah in vodna korita, ki so v preteklosti služila napajanju živine. Ob občinski cesti, ki poteka  nad izvirom in ploščadjo pri koritih, so  postavili lesene varovalne ograje. Na platoju ob koritih so postavili lesene klopi, koša za odpadke in informacijske table z informacijami o izviru in pomenu čiste pitne vode ter naravnih vrednotah v okolici.

Z izvedbo načrtovane operacije je omogočeno bolj kakovostno preživljanje prostega časa, zagotovljena je večja varnost obiskovalcev ter informiranost in ozaveščenost domačinov in obiskovalcev o hidrologiji območja, pomenu ohranjanja čiste vode in naravnih vrednotah v okolici. Danes urejena lokacija predstavlja prostor za srečanja in izvajanja družabnih srečanj in dogodkov vaščanov. Ne nazadnje pa služi območje kot postajališče šolskega avtobusa, ki je z ureditvijo območja in postavitvijo ustrezne urbane opreme čakajoči mladini še prijetnejše.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 8.686,93 €.

Izvir Gorenjca1 m  Izvir gorenjca m 

 

PROJEKT »ŠPORTNO IGRIŠČE SPODNJA SLIVNICA« ZAKLJUČEN    (30. 10. 2019)

Občina Grosuplje je realizirala drugi projekt sofinanciran iz EKSRP. Spodnja Slivnica je gručasto naselje z več kot 550 prebivalci in leži na pobočju na južnem delu grosupeljske kotline. V letošnjem letu so pridobili pomembno pridobitev, novo športno igrišče velikosti 20 x 40 m, umeščeno v neokrnjeno naravo, obdano z gozdom in travniki, kjer vsak lahko najde nekaj zase. Igrišče je namenjeno igranju košarke in malega nogometa, seveda pa se lahko na njegovih površinah rekreirajo tudi drugače, se družijo s svojimi prijatelji ali sokrajani. Izvedba projekta je doprinesla tudi k zmanjšanju razvojnih razlik med urbanimi in podeželskimi naselji ter ustvarjanju privlačnega bivalnega okolja in še posebej k dvigu kvalitete bivanja tudi v krajih, kot je Spodnja Slivnica. 

Vrednost projekta je znašala 162.965,10 evrov, zanj so preko Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 45.479,68 evrov.

 Igrišče Spodnja Slivnica m lani UO LAS na ogledu projekta m


5. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT (10.10.2019) 
 

8. in 9. oktobra 2019 se je v Majšperku odvijal 5. slovenski podeželski parlament, katerega glavna tema je bila skupna kmetijska politika po letu 2020.
Udeležilo se ga je več kot 360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 14 držav Evropske unije, ki so razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja.

Več si preberite na spodnji povezavi:

 

ODDANE SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS SMP (6.8.2019)

 Upravni odbor LAS SMP je na svoji 15. redni seji dne, 28. 5. 2019, pregledal vmesno doseganje porabe sredstev po tematskih področjih, mejnikov ter aktualnih potreb okolja in potrdil predlog Sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS SMP. Dokument je bil predstavljen in potrjen na skupščini LAS SMP, 5. 6. 2019 in oddan v potrditev Koordinacijskem odboru CLLD. Po prejemu potrditve Sprememb SLR SMP s strani Koordinacijskemu odboru CLLD bo le-ta objavljena na spletni strani kot tudi 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov EKSRP in ESRR v upravičenih naseljih.