LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

5. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT (10.10.2019) 
 

8. in 9. oktobra 2019 se je v Majšperku odvijal 5. slovenski podeželski parlament, katerega glavna tema je bila skupna kmetijska politika po letu 2020.
Udeležilo se ga je več kot 360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 14 držav Evropske unije, ki so razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja.

Več si preberite na spodnji povezavi:

 

ODDANE SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS SMP (6.8.2019)

 Upravni odbor LAS SMP je na svoji 15. redni seji dne, 28. 5. 2019, pregledal vmesno doseganje porabe sredstev po tematskih področjih, mejnikov ter aktualnih potreb okolja in potrdil predlog Sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS SMP. Dokument je bil predstavljen in potrjen na skupščini LAS SMP, 5. 6. 2019 in oddan v potrditev Koordinacijskem odboru CLLD. Po prejemu potrditve Sprememb SLR SMP s strani Koordinacijskemu odboru CLLD bo le-ta objavljena na spletni strani kot tudi 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov EKSRP in ESRR v upravičenih naseljih.

 

POTRJENI PROJEKTI 2. ROKA 2. JAVNEGA POZIVA   (6.8.2019)

 
 Upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem je na 13. redni seji izbral in potrdil dve operaciji iz sklada ESRR, vlagatelja občine Grosuplje in 3 operacije za sklad EKSRP (dve občine Grosuplje in ena vloga Mestne občine Ljubljana).

 

Potrjene operacije 2. roka 2. javnega poziva (pdf) 

 

ODOBRITEV OPERACIJ S STRANI MGRT  (4.8.2019) 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letošnjem letu potrdilo štiri operacije za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ju je pred tem izbrala in potrdila Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem. Operacije, ki bodo uresničevale cilje Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem pa so:

  • UREDITEV IN DELOVANJE LOKALNE TRŽNICE ŠKOFLJICA, vlagatelja Občine Škofljica, v skupni vrednosti 220.445,11€ s predvidenim sofinanciranjem  v višini 141.998,20 €.
  • RAZISKUJEM, SE UČIM, ZATO DA LAHKO ZDRAVO ŽIVIM, vlagatelja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o, v skupni vrednosti 56.014,89 € s predvidenim sofinanciranjem v višini 36.731,07 €.
  • TRŽNICA ZA VSE, vlagatelja Občine Grosuplje, v skupni vrednosti 164.553,51€ in predvidenim sofinanciranjem v višini 107.151,94 €.
  • BAJER ZACUREK, vlagatelja občine Grosuplje, v skupni vrednosti 112.605,90 € in predvidenim sofinanciranjem v višini 73.600,72 €.

 


POSVET LAS V LENARTU  (24.5.2019)

V petek, 24. 5. 2019, se je v Lenartu v Slovenskih goricah odvijal posvet lokalnih akcijskih skupin. Dogodek je bil namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. S strani pristojnih ministrstev so bili predstavljeni naslednji dokumenti: predlog Uredbe o strateškem načrtu, predlog Uredbe o skupnih določbah in predlog Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. V delavnicah smo se osredotočili na analizo sedanjega stanja, spregovorili o potrebah v prihodnjem programskem obdobju, o oblikovanju LAS kot pravne osebe ali LAS kot posredniškega organa. V popoldanskem času sta vse navzoče nagovorila ministrica dr. Aleksandra Pivec ter župan občine Lenart mag. Janez Kramberger. Predstavljeni pa so bili tudi zaključki posameznih delavnic.

Več o zaključkih, nastalih na delavnicah, si lahko preberete na spodnji povezavi:

ZAKLJUČKI DELAVNIC, Lenart, 24. 5. 2019: Predstavitev_LENART_zaključki.pdf

 


NOVA NAVODILA O UPRAVIČENIH STROŠKIH ZA SKLAD ESRR  (13. 5. 2019) 

Obveščamo vas, da je na spletni strani EU skladi (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) od 16.4.2019 objavljena nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 »verzija 1.07« (sprememba v Poglavjih 1 in 3 - Sprememba in dopolnitev določb vezanih na finančne instrumente z opredelitvijo dokazil o upravičenih izdatkih oz. stroških Sklada skladov, presojo namenske porabe končnih prejemnikov ter hrambe in vpogleda v dokumentacijo.).   

Dokument je na voljo na spodnji povezavi:

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_1-07_podpisana.pdf

 

ZAPRT 2. JAVNI POZIV LAS-SMP IZ SKLADA EKSRP in ESRR  (28.3.2019)

 

Vso zainteresirano javnost obveščamo, da je še vedno zaprt 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig in Škofljica. Upravni odbor LAS je na svoji 13. redni seji, 22. 11. 2018, sprejel sklep o začasnem zaprtju 2. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS SMP zaradi preveritve preostanka sredstev po posameznih ukrepih vsakega tematskega področja. Ponovno odprtje je predvideno v mesecu maju.

 
ZAKLJUČENA PRVA OPERACIJA SOFINANCIRANA IZ SKLADA EKSRP (28.2.2019)

Prva zaključena operacija s sofinanciranjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je RAZŠIRITEV NARAVOSLOVNE UČNE POTI PO SLEDEH VODOMCA, ki ga je izvedlo Turistično društvo CER Cerovo skupaj s partnerji: Zavod za gozdove Slovenije

Lovska družina Taborska jama, Turistično društvo Županova jama Št. Jurij in Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje. Celotna vrednost operacije je znašala 49.688,21 €, od tega so prejeli 27.616,47 € evropskih sredstev.

Ključni cilj razširitve učne poti je ozaveščanje in izobraževanje ljudi vseh starosti v smeri ohranjanja in pomena biotske raznovrstnosti ter odnosa človeka do narave. Mokrotni travnik in gozd sta namreč na seznamu evropsko pomembnih življenjskih okolij, ki smo jih dolžni varovati za prihodnje rodove. Celotna naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca je po razširitvi dolga 5,2 km. Pot je opremljena z usmerjevalnimi tablami ter tremi informacijskimi tablami, na katerih je predstavljena panoramska karta območja. Novost in posebna zanimivost so informativne table s panoramsko karto, ki so izdelane tako, da si obiskovalec s pomočjo spletne aplikacije, na telefonu ali tablici, ogleda celotno učno pot na sodoben, interaktiven način. Z možnostjo uporabe spletne aplikacije so izdelane tudi zgibane panoramske karte naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca. Ob poti se obiskovalec lahko ustavi ob dvaindvajsetih tablah s poučno vsebino. Ena od posebnosti učne poti sta tabli, ki poleg slik in kratkih opisov tukaj živečih ptic, omogočata poslušanje oglašanja posamezne ptice.