LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

POSVET O IZVAJANJU PROGRAMA CLLD V DRŽAVNEM SVETU  (17. 5. 2018)

 

Državni svet RS je na seji z dne, 16. maj 2018, obravnaval zaključke in sklepe posveta o izvajanju programa CLLD, ki sta ga izvedla Državni svet RS in Društvo za razvoj slovenskega podeželja 23. aprila 2018. Državni svet je na podlagi razprave na posvetu s sklepom na 7. seji, 16. 5. 2018, pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da proučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na zaključke posveta.

Sklep 7. Seje Državnega sveta RS je objavljen na:

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7ds-7_sklep_k_zakljuckom_posveta_p.pdf


2. JAVNI POZIV LAS ZA IZBOR OPERACIJ - SPREMEMBA PRIJAVNEGA OBRAZCA EKSRP
 
(19.04.2018) 

 

Vse prijavitelje in morebitne partnerje pri prijavah operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) obveščamo, da v Prijavnem obrazcu NI OBVEZNO priložiti  dokazilo pod točko 19. DOKAZILO O PORAVNANIH DAVKIH IN PRISPEVKIH VLAGATELJA IN PARTNERJEV OPERACIJE.

Dokazilo je neobvezno, ker Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kot končni potrjevalec operacij,  to preveri sama (ali so obveznosti poravnane na dan oddaje vloge na LAS). S tem se šteje, da bodo vloge lahko popolne tudi, če ne bo priloženo to Dokazilo, seveda v kolikor bo vloga popolna tudi po ostalih kriterijih in zahtevah.

 

 

OBJAVLJENA UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST (6. 4. 2018)


Dne, 6. 4. 2018, je bila v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018023.pdf, stran 3566

Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019  (6. 3. 2018)

 

Javni poziv je odprt od 6. marca 2018 do 30. septembra 2019 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 4. 2018 do 24.00 ure.
 • Drugi rok za sprejem vlog  je 28. 9. 2018 do 24.00 ure.
 • Tretji rok za sprejem vlog je 30. 3. 2019 do 24.00 ure.
 • Četrti rok za sprejem vlog  je 30. 9. 2019 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 462.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 1. DRUGI JAVNI POZIV LAS SMP_ EKSRP
 2. PRIJAVNI OBRAZEC_ EKSRP
 3. PRILOGA 1 – STROŠKOVNIK_ EKSRP
 4. Navodila za upravičene stroške CLLD
 5. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti PRP 2014-2020
 6. Pravilnik o katalogu stroškov in najvišje priznanih vrednostih
 7. Pravilnik o seznamu in katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

 
LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2018, 2019   (6. 3. 2018)

 

Javni poziv je objavljen od 06. 03. 2018 in je odprt do 30. 9. 2019 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2018 do 24.00 ure.
 • Drugi rok za sprejem vlog  je 28. 09. 2018 do 24.00 ure.
 • Tretji rok za sprejem vlog je 30. 03. 2019 do 24.00 ure.
 • Četrti rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2019 do 24.00 ure.

 

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2018, 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Sredstva se dodelijo preko posredniškega organa  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) iz proračunskih postavk:

 • 160361 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – EU
 • 160362 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – Slovenska udeležba

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 355.000 evrov. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.
 1. DRUGI JAVNI POZIV LAS SMP_ESRR
 2. PRIJAVNI OBRAZEC_ESRR
 3. STROŠKOVNIK_ESRR
 4. VZOREC KONZORCIJSKE POGODBE
 5. Navodila-OU-o-upravičenih-stroških
 6. Navodila-OU-na-področju-komuniciranja-vsebin-EKP-2014-2020PROBLEMATIKA IZVAJANJA UKREPA CLLD V ODDAJI TEDNIK  (29.1.2018)

V oddaji Tednik na RTV SLO 1 je bil dne, 29. januarja 2018, objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji. Prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174516830

NADALJNJE IZVAJANJE UKREPA LEADER/CLLD IN NOVOSTI NA TEM UKREPU (25.1.2018)

 

V četrtek, 25. 1. 2018, je v hotelu Slon v Ljubljani potekala delavnica o nadaljnjem izvajanju ukrepa CLLD. V začetku so bile predstavljene 3. spremembe Uredbe CLLD (Andreja Trček, MKGP, Andreja Budimir, MGRT) in 3. javni razpis za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Sledila je predstavitev o pripravi zahtevka za izplačilo v informacijskem sistemu, o pomanjkljivostih zahtevkov za izplačilo ter pomanjkljivosti vlog za operacije po ukrepu 19.2. V zadnjem delu delavnice sta strokovna sodelavca ARSKTRP predstavila glavne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri obdelavi do sedaj vloženih vlog.

Več:

SMERNICE ZA VREDNOTENJE PRISTOPA CLLD   (20. 12. 2017)

Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) je septembra objavila smernice "Vrednotenje pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost". Pomen vrednotenja se povečuje zaradi zasnove novih zahtev politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 za spremljanje in vrednotenje. Lokalne akcijske skupine  potrebujete smernice za izpolnjevanje novih nalog vrednotenja, kot so ocena primarnih in sekundarnih prispevkov pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, k doseganju ciljev politike, rezultatov in vplivov PRP ter spremljanje in vrednotenje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V smernicah za vrednotenje boste našli priporočila o tem, kako izvajati dejavnosti vrednotenja na lokalni ravni. Zagotovljene so informacije o tem, kako je vrednotenje, na ravni PRP povezano z dejavnostmi vrednotenja na ravni lokalne akcijske skupine ter kakšno podporo lahko zagotovijo organ upravljanja in drugi deležniki.

Več v spodnjem dokumentu: