GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Nadzorni odbor LAS-SMP se je sestal na prvi seji
        (12. 1. 2017)

Nazorni odbor LAS se je sestal na prvi seji in se seznanil z vsebinskim in finančnim poročilom za leto 2016. Članom NO sta bila predstavljena Letna načrta aktivnosti za leto 2016 in 2017, ki ju mora LAS vsako leto oddati na MKGP. K obema dokumentoma je bilo podano tudi soglasje. Člani NO so oblikovali še program dela za leto 2017.


VABILO NA DELAVNICE LAS SMP "IZPOLNJEVANJE PRIJAVNEGA OBRAZCA"
  (5.1.2017)

Z odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 in potrditvi statusa delujoče LAS smo dobili možnost koriščenja nepovratnih evropskih sredstev za izvajanje operacij (projektov) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj(ESRR). V decembru 2016 sta bila na spletni strani LAS SMP objavljena oba javna poziva, zato vse zainteresirane vabimo na delavnico »NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNEGA OBRAZCA«.

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 10. 1. 2017, ob 18.00, sejna soba Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje, več v vabilu ...
 • GROSUPLJE, 11. 1. 2017, ob 19.00, Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje , več v vabilu ...
 • IG, 16. 1. 2017, ob 19.00, v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, 1292 Ig, več v vabilu ...
 • ŠKOFLJICA, 17. 1. 2017, ob 18.00, Kulturni dom občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,  več v vabilu ...

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018   (19. 12. 2016)

Javni poziv je objavljen od 19. 12. 2016 in je odprt do 30. 9. 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • prvi rok za sprejem vlog  je od 19.12.2016 do 28.2.2017 do 24.00 ure,
 • drugi rok za sprejem vlog  je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24.00 ure,
 • tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev opredeljenih v  SLR LAS SMP, v letih 2016, 2017 in 2018 ter sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Sredstva se dodelijo preko posredniškega organa  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) iz proračunskih postavk:

 • 160361 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – EU
 • 160362 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – Slovenska udeležba

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij iz tega javnega poziva, ki se bo sofinanciral iz ESRR, znaša 278.000,00 EUR.
Delež sofinanciranja stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % upravičenih stroškov operacije.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prvi javni poziv LAS SMP za sklad ESRR
  2. Prijavni obrazec ESRR
  3. Priloga 1: Stroškovnik
  4. Navodila javni poziv ESRR
  5. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014-2020
  6. Navodila OU na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  7. Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  8. Operativni program v okviru cilja „naložbe za rast in razvoj
  9. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020


  Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja prvi javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2016/2017  (12. 12. 2016)

  Javni poziv je odprt od 12. decembra 2016 do 30. septembra 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

  • prvi rok za sprejem vlog je od 12.12.2016 do 28.2.2017 do 24:00,
  • drugi rok za sprejem vlog je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24:00,
  • tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24:00.

  Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

  Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov.

  Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz EKSRP za leti 2016/2017
  2. Prijavni obrazec EKSRP
  3. Priloga 1. Stroškovnik EKSRP
  4. Navodila prijaviteljem
  5. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR)
  6. Časovnica - navodila upravičeni stroški CLLD za EKSRP
  7. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
  8. Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
  9. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti velja od 11.11.2016
  10. Strategija lokalnega razvoja LAS SMP, potrjena z dne, 14.10.2016

  IZVEDENE DELAVNICE ZA SKLAD ESRR    (6.12.2016)

  Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem je uspešno zaključil tudi drugi del predstavitvenih delavnic osnutka Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih (Grosuplje, Ig, Lavrica, Šmarje Sap in Škofljica).


  Več si lahko preberete na spodnji povezavi:
  Osnutek javnega poziva za sklad ESRR (pdf predstavitev)


  Zaključen prvi del delavnic za sklad EKSRP   (21.11.2016)

  Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem je v sodelovanju z občinami Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica uspešno zaključil z izvedbo prvih predstavitvenih delavnic osnutka Javnega poziva LAS Sožitje med mestom in podeželjem za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ki so bile namenjene pripravi projektov za prijavo na javni poziv.

  Na delavnicah so udeleženci izrazili veliko zanimanje za možnost pridobitve EU sredstev in povedali, da ima območje mnogo razvojnih projektnih idej in hkrati tudi inovativnih, ki sledijo ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Le-te bodo z uresničitvijo doprinesle k skupnemu ustvarjanju prijaznega in socialno vzdržnega življenjskega in bivalnega okolja po načelih enakih možnosti in partnerskega sodelovanja.

  Predstavitev z delavnic lahko najdete spodaj.
  PPT PREDSTAVITEV Z DELAVNIC
  STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA SMP

  VABILO NA DELAVNICE LAS SMP (7. 11. 2016)

  Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem CIZA, Zavod za razvoj podeželja v sodelovanju z občinami Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica organizira delavnice na temo »PREDSTAVITEV OSNUTKA JAVNEGA POZIVA LAS Sožitje med mestom in podeželjem namenjene pripravi operacij za prijavo na javni poziv.

  Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

  • ŠKOFLJICA, 16. 11. 2016, ob 17.00, izvajanje operacij EKSRP - Kulturni dom občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, več v vabilu...
  • GROSUPLJE, 17. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij EKSRP - Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, več v vabilu...
  • MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 18. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij EKSRP – dvorana VAŠKE UČNE TOČKE JANČE, Podružnična šola Janče, Gabrje pri Jančah 16, Ljubljana, več v vabilu...
  • IG, 21. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij EKSRP in ESRR, v sejni dvorani Centra Ig,Banija 4, 1292 Ig, več v vabilu...
  • ŠKOFLJICA, 22. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij ESRR – Kulturni dom občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,  več v vabilu...
  • GROSUPLJE, 23. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij ESRR - Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, več v vabilu...

   


  PREJETA ODLOČBA O POTRDITVI LAS SMP (18. 10. 2016)


  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) potrdilo prvih pet novih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so svojo vlogo oddale  v drugem roku (31. 1. 2016)  in med njimi je tudi Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem. Prejeta odločba št. 33151-35/2015/29 pomeni, da imamo pravico do koriščenja skupno 1.541.815,00 € sredstev, od tega 978.815,00 € iz EKSRP in 563.000,00 € iz ESRR za sofinanciranje strategije lokalnega razvoja LAS na področju občin Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica v programskem obdobju 2014-2020.

   

  Prijavno okno

  Iskanje

  Stran si ogleduje

  Na strani je 26 gostov in ni članov .