GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
DELAVNICA »Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS«  (29. 3. 2107)
 

V sredo, 29. marca 2017, je bila v prostorih Turistične kmetije HUDIČEVEC, v  Razdrtem izvedena delavnica za vse slovenske lokalne akcijske skupine, na kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki so predstavili prve ugotovitve, napake in pripombe zahtevkov za delovanje LAS, ki so bili oddani v prvem roku. Iz LAS SMP sta se je udeležila predsednica LAS in vodilni partner.

 Več v predstavitvi spodaj:


Začasno zaprtje 1. javnega poziva LAS-SMP iz sklada EKSRP (17.3.2017)


Vso zainteresirano javnost obveščamo o začasnem zaprtju 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017. Upravni odbor LAS je na svoji 8. redni seji, 16. 3.2017, sprejel sklep o začasnem zaprtju 1. Javnega poziva za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Javni poziv se začasno zapira zaradi izvedbe analize javnega poziva in prispelih vlog na prvi rok, ki je bil 28. 2. 2017. Prenovljen javni poziv bo ponovno odprt predvidoma v sredini aprila.

  


PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN, Dvor Jezeršek 
(20. 1. 2017)
 

V petek, 20. 1. 2017, je bilo pri Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica organizirano prvo skupno srečanje vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS), v okviru katerega so potekale delavnice in ogled dobrih praks. Organizirala sta ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Udeležencem je bil predstavljen javni razpis iz naslova podukrepa 19.3. - priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in primeri projektov sodelovanja v sklopu spodbujanja med regijskega in čezmejnega sodelovanja (EKSRP in ESPR). Podani so bili tudi predlogi za izboljšanje sodelovanja med vsemi ravnmi za izvajanje CLLD. Predstavili so še problematiko goljufij ter predloge za izboljšanje sodelovanja med LAS.   

Gradiva predavanj si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader  7. REDNA SEJA LAS-SMP 
(19. 1. 2017)


Upravni odbor LAS SMP se je v četrtek, 19. januarja 2017, sestal na 7. redni seji, na kateri je pregledal izvrševanje sprejetih sklepov in potrdil zapisnik prejšnje seje. Obravnaval pa je vsebinsko ter finančno poročilo LAS za leto 2016. Obe poročili sta bili sprejeti brez pripomb. V nadaljevanju je potekal pogovor o sklicu skupščine, ki je potrebna zaradi potrditve  vsebinskega in finančnega poročila LAS. Sprejet je bil dogovor, da se bo izvedla v marcu na Škofljici. Člani UO LAS so sprejeli pomemben sklep o višini članarin občin ter o potrebni spremembi člena v Ustanovni pogodbi, ki govori o zagotavljanju letne višine članarine za delovanje LAS ter izdajanju zahtevkov zanje. V ta namen bo izvedena dopisna seja skupščine z glasovanjem.


Končane predstavitve javnih pozivov LAS-SMP      
(18.1.2017)

Z včerajšnjim dnem je LAS zaključil s predstavitvami prijavnega obrazca za kandidiranje na javna poziva LAS SMP za sklada EKSRP in ESRR, ki sta bila objavljena v decembru 2016. Udeležba je bila precejšnja. Prebivalstvo je izkazalo veliko idej in interesa za možnost pridobitve EU sredstev za izvedbo operacij, ki bi prispevale k uresničitvi marsikatere potrebe v krajih in s tem ciljev lokalne razvojne strategije. Odgovore na vaša vprašanja in dodatne informacije o javnem pozivu LAS lahko dobite po elektronski pošti: info@las-smp.si in na telefonskih številkah: 01 544 5446 ali  031 515 875.


Nadzorni odbor LAS-SMP se je sestal na prvi seji
        (12. 1. 2017)

Nazorni odbor LAS se je sestal na prvi seji in se seznanil z vsebinskim in finančnim poročilom za leto 2016. Članom NO sta bila predstavljena Letna načrta aktivnosti za leto 2016 in 2017, ki ju mora LAS vsako leto oddati na MKGP. K obema dokumentoma je bilo podano tudi soglasje. Člani NO so oblikovali še program dela za leto 2017.


VABILO NA DELAVNICE LAS SMP "IZPOLNJEVANJE PRIJAVNEGA OBRAZCA"
  (5.1.2017)

Z odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020 in potrditvi statusa delujoče LAS smo dobili možnost koriščenja nepovratnih evropskih sredstev za izvajanje operacij (projektov) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj(ESRR). V decembru 2016 sta bila na spletni strani LAS SMP objavljena oba javna poziva, zato vse zainteresirane vabimo na delavnico »NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNEGA OBRAZCA«.

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 10. 1. 2017, ob 18.00, sejna soba Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje, več v vabilu ...
 • GROSUPLJE, 11. 1. 2017, ob 19.00, Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje , več v vabilu ...
 • IG, 16. 1. 2017, ob 19.00, v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, 1292 Ig, več v vabilu ...
 • ŠKOFLJICA, 17. 1. 2017, ob 18.00, Kulturni dom občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,  več v vabilu ...

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leta 2016 - 2018   (19. 12. 2016)

Javni poziv je objavljen od 19. 12. 2016 in je odprt do 30. 9. 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • prvi rok za sprejem vlog  je od 19.12.2016 do 28.2.2017 do 24.00 ure,
 • drugi rok za sprejem vlog  je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24.00 ure,
 • tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev opredeljenih v  SLR LAS SMP, v letih 2016, 2017 in 2018 ter sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Sredstva se dodelijo preko posredniškega organa  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) iz proračunskih postavk:

 • 160361 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – EU
 • 160362 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – Slovenska udeležba

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij iz tega javnega poziva, ki se bo sofinanciral iz ESRR, znaša 278.000,00 EUR.
Delež sofinanciranja stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % upravičenih stroškov operacije.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prvi javni poziv LAS SMP za sklad ESRR
  2. Prijavni obrazec ESRR
  3. Priloga 1: Stroškovnik
  4. Navodila javni poziv ESRR
  5. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014-2020
  6. Navodila OU na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  7. Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
  8. Operativni program v okviru cilja „naložbe za rast in razvoj
  9. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020

  Prijavno okno

  Iskanje

  Stran si ogleduje

  Na strani je 40 gostov in ni članov .