LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Skupščina

Skupščino sestavljajo vsi člani Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, ki jih je 52. Glej Seznam članov LAS

Deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine na območju občin Grosuplje, Ig, Mestne občine Ljubljana in Škofljice, ki je bila podpisana dne, 24. 11. 2015.

Skupščina LAS ima naslednje naloge in pristojnosti:

  • na predlog Upravnega odbora LAS sprejme letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS,
  • sprejema splošne akte LAS, če za to ni pristojen drug organ,
  • sodeluje pri pripravi SLR in jo potrdi na predlog Upravnega odbora LAS,
  • na predlog Upravnega odbora LAS potrdi spremembe SLR,
  • izmed članov LAS izvoli in potrdi člane Upravnega odbora LAS in Nazornega odbora LAS,
  • razreši člane Upravnega odbora LAS in Nadzornega odbora LAS, če ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in interesi LAS,
  • lahko daje Upravnemu odboru LAS in predsedniku LAS pobude za delo,
  • odloča o drugih zadevah, določenih s splošnimi akti LAS ali predpisi,
  • sprejme Poslovnik o delu LAS.