Ocenjevalna komisija

 

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS ter o tem poroča Upravnemu odboru LAS. Ima tri (3) člane in (1) nadomestnega člana. Sestavljena je iz neodvisnih strokovnjakov, ki imajo ustrezna znanja predvsem s področja evropskih strukturnih skladov kot sta EKSRP in/ali ESRR, poznavanje programa razvoja podeželja 2014 - 2020, predvsem pa poznavanje projektnega managementa.

Člani Ocenjevalne komisije bodo imenovani pred objavo Javnega poziva za izbor operacij LAS Sožitje med mestom in podeželjem.