LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 CLLD (Community Led Local Development) oziroma v prevodu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

 

 • je nov razvojni pristop priložnost, ki ga je Evropska komisija ponudila na izbiro državam članicam (gre torej za nadgradnjo pristopa LEADER),
 • temelji na politiki “od spodaj navzgor”: pomeni, da lokalni prebivalci vzpostavijo lokalno partnerstvo, ki pripravi in izvaja razvojno strategijo, ki temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja,
 • v ta namen je partnerstvu dodeljeno dolgoročno financiranje, pri čemer se lokalni prebivalci sami odločijo, za katere namene bodo v skladu z EU pravili porabili sredstva (za projekte in svoje delovanje),
 • država članica se sama odloči, sredstva katerih strukturnih skladov bo vključila v skupni sklad CLLD, prav tako se partnerstvo na osnovi stanja in razvojnih ciljev samo odloči, ali bo koristilo sredstva vseh skladov v CLLD ali le nekaterih.

V programskem obdobju 2014–2020 se namreč CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS. Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Tematska področja ukrepanja so:

1. Ustanavljanje novih delovnih mest:

 • razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest,
 • razvoj socialnih storitev na podeželju,
 • dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom,
 • povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig.

2. Osnovne storitve na podeželju:

 • razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev,
 • razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,
 • razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo.

3. Varstvo okolja:

 • projekti povezani z ohranjanjem narave,
 • projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine,
 • spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije,
 • dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Na spodnji povezavi je dostop do pomembnih dokumentov: