LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Projekti 2009

 

Sožitje


Vaška učna točka (2009-2011)

 

Podeželje je postalo socialnoekonomsko izredno pestro območje. Različne skupine kmetov (čisti, mešani, ostareli) se soočajo z neagrarnim prebivalstvom, ki je zelo različno po starostni in zaposlitveni sestavi. To se prek različnih interesov kaže v medsebojnih odnosih vaščanov. Kolektivno zavest je praviloma zamenjal individualizem, z njim pa je zamrlo kulturno-družabno življenje. Medsebojni odnosi marsikje postajajo sterilni; tako mladina kot starejši domačini pogrešajo družabno življenje. Na drugi strani pa marsikje nastajajo nove oblike povezovanja, ki temeljijo na posodobljenih tradicionalnih oblikah druženja.

Območje bivše krajevne skupnosti Besnica leži na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana in je tako imenovano vzhodno ljubljansko podeželje, ki ima 14 naselij in po popisu iz leta 2007 skupno 1520 prebivalcev. Delež kmečkega prebivalstva se je močno zmanjšal. Območje nima lastne zaposlitvene osnove, razen manjšega števila delovnih mest v lokalni središčih. Kot posledica se je razvilo močno dnevno migriranje delavcev, tako se povprečno vsakodnevno vozi na delo 80% aktivnega prebivalstva. Prav tako je razvito dnevno migriranje otrok, dijakov in študentov, saj so na območju le tri podružnične osnovne šole (Besnica, Janče in Prežganje), ki jih obiskujejo otroci v nižjih razredih osnovne šole, nato pa se morajo voziti v centralno šolo Sostro.

Ko nadaljujejo izobraževanje na srednješolski, višji in visokošolski ravni pa je dnevno migriranje nujno. V prostorih PŠ Janče deluje še oddelek vrtca, ki spada pod okrilje vrtca Pedenjped. Od leta 1991 dalje na tem območju potekajo različni programi in projekti za razvoj podeželja. Pričeli so se z uvajanjem CRPOV Mali Vrh , nadalje v okviru programa razvoja podeželja in še danes v okviru Lokalne razvojne strategije »Sožitje med mestom in podeželjem«, katera je tudi pogoj za pridobivanje sredstev iz Evropske unije za področje razvoja podeželja.

Na območje in njegovo spreminjanje so odločilno vplivali naslednji: CRPOV Mali Vrh, CRPOV KS Besnica in CRPOV KS Lipoglav, ureditev prireditvenega prostora na Jančah z otroškim igriščem, postavitev Sadne ceste med Javorom in Jančami, začetek projekta Sožitje med mestom in podeželjem, ustanovitev Zavoda za razvoj podeželja. V tem času je bilo realiziranih veliko projektov v sklopu življenjskega, naselitvenega in družbenega prostora, nekoliko manj pa na kulturnem in poslovnem prostoru. Eden izmed projektov, ki do danes ni bil realiziran, je ravno ureditev večnamenskega prostora za kulturne, izobraževalne, športne in družabne dejavnosti.

Marsikatere dejavnosti se že odvijajo v prostorih podružnične šole Janče in prav je tako, saj je edini prostor v kraju, kjer se krajani lahko družijo, spodbujajo, snujejo nadaljnji razvoj kraja in nenazadnje s ponosom zrejo na dosežke svojih otrok. Je center kulturnih prireditev in dogodkov. Na območju so se razvila različna društva, interesna združenja, formalne in neformalne skupine, ki s svojim prostovoljnim delom in željo po dvigu kulturnega, športnega, izobraževalnega in družabnega življenja na vasi, želijo prispevati k dvigu same kvalitete življenja na podeželju.

Povečalo se je tudi število prebivalcev, spremenila tako izobrazbena kot zaposlitvena struktura prebivalstva. Podeželje ni več tisto, kar je bilo. Družbeno-politične, gospodarske in druge spremembe so vplivale na podeželje, ki mora kljub vsem pozitivnim in negativnim vplivom stremeti k boljšemu položaju in življenju nasploh. Ena izmed potreb, je potreba po skupnem vaškem prostoru, kjer se bodo srečevale, se učile, družile in ustvarjale vse generacije in vsi zainteresirani prebivalci podeželja. OŠ Sostro - PŠ Janče ima neurejen podstrešni prostor (hladna podstreha), v katerega je dostop urejen s posebnim vhodom, kjer se bo uredil večnamenski prostor za naslednje ciljne skupine: predšolske in šolske otroke, srednješolce in študente, srednjo in starejšo generacijo ter interesna in strokovna združenja. Prostor bodo uporabljali: OŠ Sostro – PŠ Janče, Vrtec Pedenjped – enota Janče, Turistično društvo Besnica-Janče, Športno društvo Janče, Mešani pevski zbor Zora, Skupina Svit, CIZA, Zavod za razvoj podeželja, LAS Sožitje med mestom in podeželjem, Zavod za gozdove, Mladinska gledališka skupina ART. ECO, Pekarna 301, Kmetijska svetovalna služba Ljubljana in druge neformalne skupine.

Namenjen bo izvajanju nujno potrebnih dejavnosti za obogatitev življenja na podeželju, ki so:

 
 • ustvarjalne in kreativne delavnice za predšolske otroke in osnovnošolce hribovitega vzhodnega ljubljanskega podeželja,
 • skupni bralni večeri z možnostjo izposoje knjižničnega gradiva v povezavi s Knjižnico Jožeta Mazovca,
 • skupne delavnice za otroke vrtca in njihove starše ter otroke, ki niso vključeni v vrtec,
 • svetovanje za mlade, ki so v nevarnosti, da postanejo socialni problemi,
 • sestanki prostovoljnih društev (TD Besnica-Janče, ŠD Janče, KK Janče),
 • tečaji in druga usposabljanja za mlade z namenom pridobitve novih znanj ali izpopolnjevanja znanja,
 • delavnice za srednjo in starejšo populacijo (šport za sprostitev, angleščina,...),
 • pevske vaje in koncerti MPZ ZORA,
 • javne prireditve in druge predstavitve šole, vrtca, društev in tudi Mestne občine Ljubljana (nenazadnje smo že do sedaj gostili več kot 5 tujih držav),
 • posebni dogodki za starejše prebivalce (nastopi otrok, razstave, sejmi),
 • izobraževanje v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
 • delavnice za učence ljubljanskih in drugih šol, ki si želijo spoznati značilnosti vzhodnega ljubljanskega podeželja, tradicionalna znanja in vaške posebneže.

 

Marjana Marn