MGRT POTRDIL SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SKLADA ESRR 
(15.9.2017)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ugotovilo, da sta izbrani operaciji »Z GLAVO V NARAVO«, upravičenec Javno komunalno podjetje Grosuplje in »OSVETLITEV PEŠPOTI OB GROSUPELJŠČICI«, upravičenec občina Grosuplje, ustrezni za sofinanciranje iz sklada ESRR, ker rezultati operacij prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,  so skladni s kazalniki z OP EKP 2014-2020. Predmet operacije je skladen z upravičenim namenom oziroma prispeva k najmanj enemu od upravičenih področij (ustvarjanje delovnih mest, večja vključenost ranljivih skupin ter varstvo okolja in ohranjanje narave). Operaciji sta dokončno potrjeni in MGRT bo z upravičencema (vodilnima partnerjema operacij) sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacij.