LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja spremembe 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP in ESRR v upravičenih območjih in naseljih za leti 2019, 2020  (20.5.2020)

V besedilu javnih pozivov so, zaradi izrednih razmer ob razglasitvi epidemije Covid 19, spremenjeni datumi za oddajo vlog na LAS, skladno s sprejetimi sklepi UO LAS, kar je bilo že objavljeno.

Zaradi uskladitve javnih pozivov LAS z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/18, 68/18 in 68/2019) je v besedilu javnih pozivov dodan tekst:

Prijavitelj in partnerji morajo imeti na dan oddaje vloge na LAS poravnane vse davčne obveznosti do države oz. lahko imajo največ do 50 € (petdeset EUR) neporavnanih davčnih obveznosti do države.

Skladno s tem je spremenjen tekst v Prijavnem obrazcu za sklad EKSRP in ESRR, v točki 15. SPLOŠNA IZJAVA VLAGATELJA in točki 16. SPLOŠNA IZJAVA POSAMEZNEGA PARTNERJA.

Usklajeni  in spremenjeni dokumenti za sklad EKSRP so na voljo na teh povezavah:

Ostala dokumentacija se ne spreminja in je na voljo tukaj:

Usklajeni in spremenjeni dokumenti za sklad ESRR so na voljo tukaj:

Ostala dokumentacija se ne spreminja in je na voljo tukaj:

 


Prestavitev opredeljenega roka za oddajo vlog na 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov EKSRP in ESRR v upravičenih naseljih za 2020
 (17.4.2020)

 

Upravni odbor LAS SMP je na 6. korespondenčni seji, ki je trajala od 14. 4. do 17. 4. 2020,  potrdil prestavitev opredeljenih rokov oddaje vlog na 2. rok 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP za leto 2020 in na 1. rok 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR za leto 2020. Opredeljen rok za oba javna poziva je 20. 6. 2020 do 24.00.

 

Zapisnik 6. korespondenčne seje UO LAS (17.4.2020)

 

 


IZVAJANJE PROGRAMA CLLD V ČASU IZREDNIH RAZMER  (2.4.2020)

 

S strani Koordinacijskega odbora CLLD je LAS prejel naslednjo informacijo: 

Dne, 28. 3. 2020, v Uradnem listu RS št 36/2020, z dne 28. 3. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS -CoV-2 (COVID-19), ki je pomemben za upravičence, ki koristijo sredstva iz Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in ESPR. Zakon med drugim določa, da se roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo ter da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejoTorej zadržanje rokov nastopi ob začetku veljavnosti tega zakona in traja vse do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to epidemiološko stanje oziroma najkasneje do 1. julija 2020. V okviru skladov EKSRP in ESPR se epidemija s koronavirusom COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. marca 2020 ob 18. uri, prav tako šteje za »višjo silo« v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU. To za upravičence iz ukrepa LEADER/CLLD pomeni, da se neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne bodo deležni nikakršnih sankcij. Več o povezavi med navedenim interventnim zakonom in vlaganju vlog za višjo silo je objavljeno na spletnih straneh MKGP, kjer so objavljena navodila, katera se smiselno uporabljajo tudi za ukrep LEADER/CLLD v okviru skladov EKSRP in ESPR: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-informacija-upravicencem-o-rokih-iz-odlocb-o-pravici-do-sredstev-pri-ne-iaks-ukrepih-prp-20142020-in-uveljavljanja-visje-sile-v-zvezi-z-obveznostmi-prp-20142020/.

  

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: OU ESRR), opredeljuje vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje operacij kot višjo silo oz. naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP. OU ESRR že pripravlja smernice glede celovitega reševanja sprememb iz naslova pogodb, katere bodo predvidoma objavljene na spletnih straneh organa. 

  

Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle lahko izpolnijo svoje obveznosti (npr. oddaja zahtevka za izplačilo sredstev, e-poročanje o izpolnjenih obveznosti), da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih. Za morebitna odstopanja od načrtovanih projektnih aktivnosti upravičenci obvestite vodilnega partnerja LAS Sožitje med mestom in podeželjem na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..  

Pazite nase in ostanite zdravi.


LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja popravek 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2019, 2020
  
(10.12.2019)
 

Javni poziv je objavljen od 10. 12. 2019 in je odprt do 30. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2019, 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 136.000 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%

3. Javni poziv LAS SMP, ESRR, 10. 12. 2019


 

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2019, 2020  (10.12.2019)

 

Javni poziv je objavljen od 10. 12. 2019 in je odprt do 30. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2019, 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 146.000 136.000,00 evrov. 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

 

 

 
Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letu 2020  
 (25.11.2019)
 

Javni poziv je odprt od 25. novembra 2019 do 30. aprila 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 10. 1. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 4. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša:291.795,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

 
SPREMEMBA UREDBE CLLD - UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST   (15.11.2019) 
 

V Uradnem listu št. 68/2019, dne 15. 11. 2019 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Spremenjena uredba prinaša kar nekaj pomembnih olajšav za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.  S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom ministrstva. Iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) pa se nameni 1 mio EUR dodatnih sredstev za ribiške LAS.

Več si lahko preberete v dokumentu:

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 15. 11. 2019

 

 
ŠESTI REALIZIRAN PROJEKT V OBČINI GROSUPLJE  (14.11.2019) 
 

V četrtek, 17. 11. 2019, je v kraju Tabor nad Cerovim potekala slovesna otvoritev turistično informacijske točke TABOR CEROVO, ki se je uredila v sklopu projekta TABOR CEROVO ZA PRIHODNOST, ki ga je izbrala in potrdila Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s čimer je bilo odobreno sofinanciranje v višini 62.280,54 € iz EKSRP. Projekt sta izvedli Občina Grosuplje in Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«.

Na območju občine je projekt TABOR CEROVO ZA PRIHODOST že šesti  realiziran projekt iz naslova izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS. To je tudi dokaz, da je sodelovanje občine v LAS Sožitje med mestom in podeželjem obrodilo sadove – ustvarili so partnersko sodelovanje, doprinesli k zbliževanju razvoja podeželskih in urbanih območij z vključevanjem različnih lokalnih interesnih skupin ter izboljšali kvaliteto življenja  po načelu enakih možnosti.

Tabor Cerovo je po svoji ohranjenosti najpomembnejši v Sloveniji  in je zaradi tega tudi eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov, ki  predstavlja kmečko obrambno arhitekturo najvišjega nivoja. Z rekonstrukcijo propadajočega gospodarskega poslopja  in ureditvijo sanitarij v delu objekta ter turistično informacijske točke v njem, je sedaj arheološko območje – redka kulturna dediščina, obvarovana pred propadanjem in hkrati bo prispevala k še večjemu obisku turistov na tem območju.

Otvoritev tabor cerovo1m  otvoritev tabor cerovo2m  otvoritev tabor cerovo3m